در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

مسئولیت اجتماعی

social-responsibilities

هر کسب‌و‌کار در مقابل استفاده از منابع، مسئولیت‌هایی دارد و پاسخگو بودن بخش عمده‌ای از رفتار حرفه‌ای هر کسب‌وکار درست و به راه است. تلاش برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و با کیفیت‌تر همواره هدف ما بوده و ما وقتی احساس موفقیت می‌کنیم که خوب، تمام و کمال و مسئولانه رفتار کنیم؛ ما در جهت تأمین منافع مخاطبانمان، اعضای تیم، جامعه و منابع مورد استفاده‌ی خود، هر روز تلاش می‌کنیم و هر روز، روز جدیدی برای ماست و فرصتی برای بهتر ساختن مسیر پیش رویمان. زمین، خانه‌ی همه‌ی ماست و تلاش برای نگهداری از آن، در واقع تلاش برای بهتر زیستن است.

تغییرهای کوچک رفتاری در سطوح گوناگون، اصلاحات بزرگی را در جهت حفاظت از محیطزیست و تنوعزیستی به دنبال خواهد داشت: بخشی از برنامه باش

فراخوان امسال روز جهانی تنوع زیستی، دعوتیست برای ایفای نقش در سطوح مختلف، برای بودن و ماندن در برنامهی نجات تنوعزیستی جهان.

استراتژیهای ملی تنوع زیستی و برنامههای عملیاتی، میتوانند چگونگی تحقق طرح جهانی تنوع زیستی را ترسیم کنند و انجام این استراتژیها باعث پیشبرد چهار هدف  اصلی طرح تنوع زیستی خواهد شد.

حفاظت و بازیابی | همراهی با طبیعت | تقسیم منصفانه منافع | سرمایه گذاری و همکاری

csr ما در سام‌کافی‌رسترز با همراهی دوستان و شرکای دغدغهمند در حوزههای انسانی و محیط زیست در این برنامه هستیم تا خودمان و شما را دعوت کنیم به آگاهی، تغییر و اصلاح الگوهای رفتاری و حرکت به سمت تحولی بر مبنای مسئولیتپذیری.

در مجموعه رویدادهایی در فضاهای فیزیکی و مجازی در دسترس شما هستیم برای گفتوگو، اطلاعرسانی و شریک شدن دغدغهی محیط زیستمان با شما.

در جریان ما باشید