در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

مرکز آموزش و گسترش توانمندی‌ها

education-cover

ما اینجاییم تا هرروز، چیزی به این فعالیت اضافه کنیم.
آموزش و توانمندسازی یک پروژه، یک نیاز مقطعی از زمان نیست، یک «باید» همیشگی است.
ما باید مسیر پیش‌رویمان را بسازیم.
دانش و تخصص قدرت است و ما معتقدیم برای قوی‌تر شدن و حفظ برتری در دنیای قهوه، باید درحال بهبود مستمر باشیم.

در جریان ما باشید