مرکز آموزش و گسترش توانمندی‌ها

education
ما اینجاییم تا هرروز، چیزی به این فعالیت اضافه کنیم. آموزش و توانمندسازی یک پروژه، یک نیاز مقطعی از زمان نیست، یک «باید» همیشگی است. ما باید مسیر پیش‌رویمان را بسازیم. دانش و تخصص قدرت است و ما معتقدیم برای قوی‌تر شدن و حفظ برتری در دنیای قهوه، باید درحال بهبود مستمر باشیم.
دوره‌ها